Object

De orgelmaaker, tweede deel

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. : ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken; en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaren en handwerkslieden.

Twintigste stuk : De orgelmaaker, tweede deel
Uitgegeven te Dordrecht bij A. BLussé en Zoon, 1804

De Orgelmaaker: behelzende eene uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des orgels, en handleiding tot het maaken, aanbrengen en herstellen derzelven. Benevens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Uit de nieuwste uitlandsche schrijveren, en volgens de inlichtingen der beste hedendaagsche meesters in deze kunst.

Samengesteld door Mr. Jan van Heurn, Lid van het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, en Hoogleeraar in de rechten te 's-Hertogenbosch.
Tweede deel. Met Plaaten.