Object

Bidprent Maria

Instelling/bron: Noordbrabants Museum

Het monogram van Maria bevindt zich in een stralenkrans en is gevat in een vierhoek met in iedere hoek een kopje. De tekst luidt: "GHEBEDT / Maria die ons moeer sijt / En onsen troost in desen tijt / Ick prente, soo ick waer bequam / In alle hert uw soeten naem, / Maar nu 't geen ick alleen vermag / wilick herhaelen dag op dag / Maria met uw kinlien soet / Maria weest gegroet / Maria weest mij in dootsheyt / Een moeder van Bermhertighyt / Amen".