Erfgoedinstelling

Heemkunde Boxtel

Heemkunde Boxtel is door Piet Dorenbosch opgericht op 12 maart 1941 en is daarmee de oudste heemkundekring van Noord-Brabant. In 1991 is een publicatie uitgegeven in verband met het 50-jarig bestaan van de kring, geschreven door Gied Segers. In dit boek Omziend naar de Toekomst wordt de ontstaansgeschiedenis van de Heemkundekring besproken, met onder andere de problemen die door de oorlogstoestand werden veroorzaakt.

Doelstelling
Het doel van de vereniging is:

  • Het in brede kring wekken en bevorderen van belangstelling voor en kennis van de heemkunde in het algemeen en die van Boxtel in het bijzonder.
  • Het onderzoeken en bestuderen van de aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals geschiedenis, volksleven, landschapsontwikkeling, toponiemen, archeologie, milieu, etc.
  • Het bewaren en/of veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende goederen, voorwerpen, monumenten, volkstaal, oudheidkundige gegevens en archieven.

Heemkunde Boxtel tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:

  • alle personen, wonende in Boxtel of in de omgeving daarvan, die werkzaam zijn op heemkundig terrein, te verenigen;
  • het houden van lezingen, studiebijeenkomsten, excursies en/of tentoonstellingen, en/of het verlenen van medewerking daaraan;
  • het daadwerkelijk steunen van degene die zich met de beoefening van historie bezighouden en/of het instellen van werkgroepen;
  • het onderhouden van contacten en het zoeken van samenwerking met daartoe in aanmerking komende natuurlijke en rechtspersonen, die hetzelfde doel nastreven;
  • het verzamelen, ordenen en beschikbaar stellen van (documentaire) informatie en het uitgeven of doen uitgeven van publicaties;
  • de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te vestigen op onderwerpen, die binnen het werkterrein van de vereniging vallen;
  • bij de voorbereiding en/of uitvoering van wettelijke en andere maatregelen te zake van onderwerpen binnen haar werkterrein, desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, coördinerend en/of stimulerend op te treden.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.